Verhuur informatie

Eigendom

De gehuurde apparatuur blijft eigendom van Business IT Rent, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van Business IT Rent. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienum­mers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitoefening van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhou­den en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, over­eenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Verlenging

Voor afloop van de huurperiode zullen wij contact met u opne­men, om te vernemen of u de huurperiode wilt verlengen. Als wij er niet in slagen contact met u te krijgen verwachten wij dat u zelf uiterlijk een week voor afloop van de periode de huur schrif­telijk opzegt. Als dit niet gebeurt, behouden wij ons het recht voor de huurperiode tegen de initiële voorwaarden te verlengen.

Borg

Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.

Legitimatieplicht

Bij het afhalen of afleveren van de apparatuur in Hoogeveen is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) ver­plicht.

Betaling

Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoop­facturen contant, per telefonische overboeking of op basis van in­casso vooraf te worden betaald. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur automatisch geïn­casseerd. Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Business IT Rent, het recht u over het gehele verschuldigde be­drag 1% rente per (gedeelte van een) maand van de vervaldag af in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor uw rekening. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig euro)

Reparatie

Storingen aan de apparatuur, voor zover niet door u veroorzaakt, worden in Nederland kosteloos verholpen. De volgende dag zal Business IT Rent na ontvangst van de serviceaanvraag, gerekend binnen de serviceperiode (9.00 tot 17.00 uur) aanvangen met te­lefonische ondersteuning en/of met reparatie ter plekke. De huur­periode zal, zover mogelijk, kosteloos verlengd worden met de pe­riode dat de apparatuur door de storing buiten gebruik is geweest.