Verhuurinformatie

/Verhuurinformatie
Verhuurinformatie 2017-03-30T12:07:57+00:00

Verhuur informatie

Eigendom

De gehuurde apparatuur blijft eigendom van Business IT Rent, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van Business IT Rent. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienum­mers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitoefening van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhou­den en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, over­eenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

Verlenging

Voor afloop van de huurperiode zullen wij contact met u opne­men, om te vernemen of u de huurperiode wilt verlengen. Als wij er niet in slagen contact met u te krijgen verwachten wij dat u zelf uiterlijk een week voor afloop van de periode de huur schrif­telijk opzegt. Als dit niet gebeurt, behouden wij ons het recht voor de huurperiode tegen de initiële voorwaarden te verlengen.

Borg

Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.

Legitimatieplicht

Bij het afhalen of afleveren van de apparatuur in Hoogeveen is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) ver­plicht.

Betaling

Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoop­facturen contant, per telefonische overboeking of op basis van in­casso vooraf te worden betaald. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur automatisch geïn­casseerd. Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Business IT Rent, het recht u over het gehele verschuldigde be­drag 1% rente per (gedeelte van een) maand van de vervaldag af in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor uw rekening. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 125,- (honderdvijfentwintig euro)

Reparatie

Storingen aan de apparatuur, voor zover niet door u veroorzaakt, worden in Nederland kosteloos verholpen. De volgende dag zal Business IT Rent na ontvangst van de serviceaanvraag, gerekend binnen de serviceperiode (9.00 tot 17.00 uur) aanvangen met te­lefonische ondersteuning en/of met reparatie ter plekke. De huur­periode zal, zover mogelijk, kosteloos verlengd worden met de pe­riode dat de apparatuur door de storing buiten gebruik is geweest.

Verzekering

Verzekering: Huurder is aansprakelijk voor alle schade en diefstal aan of van het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook.

Verpakkingsmateriaal

Het in huur geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Business IT Rent. Dit is door middel van eventuele stickers vermeld op het verpakkingsmateriaal. In geval van ontbre­kend verpakkingsmateriaal bij retournering van de apparatuur na beëindiging van de huurovereenkomst, zal Business IT Rent u de werkelijke kosten in rekening brengen per artikel waarvan de verpakking ontbreekt.

Annulering

Wanneer de annulering tenminste 15 dagen voor de ingangsdatum van het contract plaatsvindt, zullen geen kosten worden doorbere­kend. Bij resp. 7 tot 14 dagen, 0 tot 6 dagen voor de ingangsdatum, zullen resp. 50% en 100% van de totale huursommen worden door­berekend. Deze kosten zullen maximaal de gesommeerde huursom­men over 8 weken bedragen. Transport- en installatiekosten worden berekend voor zover deze door Business IT Rent zijn uitgevoerd.

Teruggave

Indien bij de dé-installatie en/of retournering van de appara­tuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voort­vloeiende uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaam­heden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in reke­ning worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken zullen de kosten van vervanging van deze de­len aan u op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

Business IT Rent is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de huurder, diens personeel, relaties of bezoekers is veroorzaakt of ontstaan. Alsmede niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door uitval, ondeugdelijke werking van de apparatuur, ver­traging in de aflevering of door het achterwege blijven van de afle­vering.

Tussentijdse beëindiging

Indien u niet behoorlijk of niet tijdig betaalt en/of u niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met Business IT Rent en/of in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling of beslaglegging en/of uw onderneming (ge­deeltelijk) wordt stilgelegd of geliquideerd en/of u zwaarwegende feiten aangaande uw onderneming niet aan Business IT Rent heeft meegedeeld, is Business IT Rent gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is Business IT Rent gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. Huurder verschaft te allen tijde een door Business IT Rent aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de huurder aan Business IT Rent de vervallen en niet betaalde ter­mijnen terstond voldoen, alsmede betaling van een direct opeis­bare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de huurovereenkomst.

Prijzen

Prijzen op deze website zijn ex BTW en Transportkosten. Algemene verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Business IT Rent. Indien gewenst kunnen deze voorwaarden worden toegezonden.